กฤษฎา พรเวโรจน์ เกิดในกรุงเทพมหานคร เป็นบุตรชายคนเล็กจากพี่น้อง 3 คน (พี่สาว 2 คน) เขาเติบโตมาในครอบครัวจีน-มอญ
บิดาของเขาเป็นคนจีนทา ธุรกิจคา้ขาย ส่วนมารดาเป็นชาวไทยเช้ือสายมอญ

มารดาจะเล้ียงแบบตามใจ ซึ่งแตกต่างจากบิดาที่พยายามจะฝึกให้เขา
รู้จกั ช่วยเหลือตวัเอง ซ่ึงเป็นเหตุให้เขาถูกส่งไปเรียนชกมวยต้งัแต่ยงัเด็ก ต่อมามีโรงเรียนที่เมืองนอกตอบรับมาพอดีเขาจึงตดัสินใจที่จะไปศึกษา
ต่อที่เมืองนอกเพราะไม่อยากโตข้ึนเป็นนักมวย หลงัจาก 10 ปีที่ใชช้ีวิตในสหรัฐอเมริกา เขาเคยเป็นคุณครูรับจ้างสอนวิชาฟิ สิกส์ รวมไปถึงการ
เป็นคนคุมห้องคอมพิวเตอร์และตรวจสอบปัญหาเกี่ยวกับเครื่อง
กฤษฎาจบระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น ที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ระดับมัธยมปลายที่
Darlington’s School และจบการศึกษาระดับอุดมศึกษาปริญญาตรี-ปริญญาโท ที่ Savannah College of Art and Design หลังจบปริญญาโทเขาก็
กลบั มาเมืองไทยในช่วงปี2544 และเขามีความต้งัใจที่จะศึกษาต่อปริญญาโทดา้นออกแบบตกแต่งภายในที่นิวยอร์ก แต่เกิดเหตุการณ์วินาศกรรม
11 กันยายน พ.ศ. 2544 ท าให้เขาต้องอยู่เมืองไทยอีกสักพกั จนกระทงั่ มารดาของเขาป่วยเป็นโรคมะเร็ง เขาจึงตัดสินใจไม่ไปศึกษาต่อเพราะอยาก
อยู่ดูแลมารดา เขาสมัครท างานอินทีเรียที่เมืองไทย แต่ท าได้อยู่ปี กว่าๆ ก็ลาออก มาท างานจัดสวนแต่ท าได้แค่ 7 เดือน ก็ลาออกเช่นกันเพราะ
มารดาอาการหนัก 3 เดือนต่อมา มารดาของเขาเสียชีวิต ท าให้เขาตัดสินใจแสดงละครเรื่อง กุหลาบสีด า เป็นเรื่องแรก ก ากับโดยพงษ์พัฒน์ วชิ
รบรรจง หลงัจากที่ก่อนหน้าน้ีเคยไดพ้ บกนัโดยบงัเอิญกบั หทยัรัตน์อมตะวณิชย์ที่ยกกองละครมาถ่ายทา ที่บริษทั ซ่ึงเป็นคนที่แนะนา ให้รู้จักกับ
พงษ์พัฒน์

ผลงาน:
ช่อง 3:
2548 -กุหลาบสีด า (รับบทเป็น กานต์)
2549 -วีรกรรมท าเพื่อเธอ (รับบทเป็น หมวดเก๊ก)
2550 – สาวเปิ่นเจา้เสน่ห์(รับบทเป็น พีร์)
2550 – เมื่อดอกรักบาน (รับบทเป็น กานท์ การุณย์)
2551 – ยุทธการหักคานทอง (รับบทเป็น กฤติน)
2551 – นิมิตมาร (รับบทเป็น ทวารัศมิ์)
2551 – สะใภ้ลูกทุ่ง (รับบทเป็น อาติยะ -อาร์ต้ี)
2552 – ดงผู้ดี (รับบทเป็น ชาติสยาม สุรบดินทร์)
2552 -แม่ค้าขนมหวาน (รับบทเป็น วชรวรรษ วชิรธาน)
2552 – เพลิงสีรุ้ง (รับบทเป็น ทินรัตน์)
2553 – หวานใจกบั นายจอมหยิ่ง (รับบทเป็น ทศวิน อคัรศิริ)
2554 – ปลาไหลป้ายแดง (รับบทเป็น มหาพริษฐ์)
2554 – ทาสรัก (รับบทเป็น หม่อมเจ้าดาบปราบศัตรู)
2554 – รักปาฏิหาริย์ (รับบทเป็น หม่อมราชวงศ์บุรธัช บุริศร์)
2555 -กี่เพ้า (รับบทเป็น เจ้าหมิงเทียน – ชายรอง)
2557 – เวียงร้อยดาว (รับบทเป็น หม่อมราชวงศ์สิบทิศ เวฬุมาส)
2557 -ไฟรักเพลิงแค้น (รับบทเป็น ยศสรัล โชตินุพงษ์ – สรัล)
2557 – สามใบไม่เถา (รับบทเป็น ภิสิต)
ช่อง 8:
2561 – สาปกระสือ (รับบทเป็น สิงหล -อดีต / ดร.ตฤณฤทธิ์ สุวรรณนครา – ปัจจุบัน)
2562 – เมียน้อย (รับบทเป็น ตุลา -อดีต / ทศนนท์ – ปัจจุบัน)
GMM 25:
2561 – ClubFriday the Series 10 รักนอกใจ ตอน ตัวประกอบ (รับบทเป็น ปกป้อง)
2562 – เพรงลับแล (รับบทเป็น เทศ -อดีต / ทศนนท์ – ปัจจุบัน)
ช่องวัน 31:
2564 – Club Friday The Series 12 รักซ่อนเร้น ตอน โลกใบที่สอง (รับบทเป็น ชยานนท์)
2565 – Club Friday The Series Love Seasons Celebration ตอน Broken Anniversary (รับบทเป็น วุฒิ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *